Nhà cây này perched giữa bốn cây trong một sân sau. Mặc dù tất cả các clthêm là gỗ pallet, gỗ kết cấu cho boong và khung là tất cả các thông điều trị thích hợp.

Có một cực của lính cứu hỏa, một slide, một sợi dây leo, một Thang máy Xô và một tuyến.

Bước 1: khung boong

Bước 2: các boong

Bước 3: các khung nhà

Bước 4: Các Cltheâm pallet

Bước 5: The Roof

Bước 6: kết thúc off

Pallet Machine Supplier